Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Stella (30/04/2020)

Artikel 1 – Definities

De definities hebben in het kader van deze Algemene Voorwaarden de volgende betekenis:

1.1 Algemene Voorwaarden: Deze Algemene Voorwaarden, geldend voor de rechtsbetrekking tussen klant en Stella. Gebruikmaking van de diensten van Stella veronderstelt bekendheid met deze Algemene Voorwaarden, alsmede de acceptatie hiervan; 

1.2 Overeenkomst: iedere overeenkomst van koop en/of van dienstverlening of andersoortige overeenkomst die Stella met klant of derde aangaat en alle daaruit voortvloeiende en/of mee samenhangende overeenkomsten en/of verbintenissen;

1.3 Medewerker / werknemer: een natuurlijke persoon die werkzaam is bij of verbonden is aan Stella, al dan niet op grond van een arbeidsovereenkomst;

1.4 Opdracht: de overeenkomst van opdracht waarbij Stella zich jegens een klant of derde verbindt om bepaalde werkzaamheden te verrichten;

1.5 Contract: Het Contract dat gesloten is of wordt tussen klant en Stella inzake levering van online (internet)dienstverlening en daaraan gerelateerde producten en/of diensten.

1.6 Opdrachtgever / partner / derde(n): de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die aan Stella de opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden / verlening van diensten en/of software of andersoortige werkzaamheden;

1.7 Opdrachtnemer: Stella nadat zij het Contract of de overeenkomst heeft aanvaard. Alle Contracten en/of overeenkomsten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Stella, niet door of vanwege een individuele medewerker, ongeacht of opdrachtgever de opdracht uitdrukkelijk of stilzwijgend heeft verleend met het oog op uitvoering hiervan door een bepaalde medewerker of bepaalde medewerkers. De artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW worden uitdrukkelijk van toepassing uitgesloten;

1.8 Reseller: de natuurlijke of de rechtspersoon die het programma van Stella verkoopt door klanten in het systeem van Stella in te voeren. De klanten betalen direct bij Stella. 

1.9 Eindgebruiker: De natuurlijke persoon of rechtspersoon die de software van Stella gebruikt door middel van tussenkomst van een reseller en direct betaald bij Stella door middel van iDeal. 

1.10 Werkzaamheden: alle door Stella ten behoeve van klant of derde uit te voeren werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven en die door Stella zijn aanvaard alsmede de werkzaamheden overeengekomen in het Contract tussen Stella en klant of derde alsmede alle daaruit voor Stella voortvloeiende werkzaamheden; 

1.11 Diensten: Alle aan klant of derde te leveren of geleverde producten en diensten van Stella; 

1.12 Service Provider: De partij met wie klant of derde een overeenkomst aangaat, alsmede die partijen die hierbij door Stella worden ingeschakeld;

1.13 Gegevenbestanden: Elke bij Stella verzamelde en tot klant of derde herleidbare gegevens.

1.14 Dagen: alle kalenderdagen; 

1.15 Overmacht: elke van de wil van Stella onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van de totstandkoming van het Contract of de overeenkomst te voorzien – daaronder begrepen oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, werknemersuitsluiting, bedrijfsbezetting, transportmoeilijkheden, brand, en andere storingen in het bedrijf van Stella of haar toeleveranciers en voorts alle omstandigheden waardoor nakoming van het Contract of de overeenkomst redelijkerwijs van Stella niet kan worden gevraagd; 

1.16 Niet toe te rekenen tekortkoming: onder andere oorlog, oorlogsgevaar, oproer, brand, fabrieksstoornis, staking, storing van systemen/software, blokkades, uitsluiting, verkeersstoornis, ziekte van personeel, niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen door derde(n); 

1.17 Stella : Handelsnaam van TimeScratch B.V. ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 60565330.  

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de dienstverlening van Stella ter zake      van het gebruik van haar diensten, alsmede op alle Contracten, aanbiedingen, offertes, opdrachten, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten, hoe ook genaamd, waarbij Stella zich verbindt of zal verbinden om werkzaamheden te verrichten voor een klant of derde, alsmede op alle daaruit voor Stella voortvloeiende werkzaamheden. Deze algemene verkoop en leveringsvoorwaarden zijn in ieder geval van toepassing op alle overeenkomsten met betrekking tot het verrichten van werkzaamheden en/of verlening van diensten en/of software door Stella;

2.2 Afwijkingen en/of aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen in bijvoorbeeld een schriftelijke overeenkomst of opdrachtbevestiging. Deze instemming brengt nooit met zich mee dat de Voorwaarden voor een klant of derde ook op andere overeenkomsten tussen Stella en een klant of derde van toepassing zijn. 

2.3 Indien enige voorwaarde in deze Algemene Voorwaarden en in de overeenkomst onderling tegenstrijdig zijn, geldt de in de overeenkomst en/of het Contract opgenomen voorwaarde voor wat betreft de tegenstrijdigheid.

2.4 Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden ongeldig is, blijven de overige bedingen in deze Algemene Voorwaarden voor het overige van kracht. De betreffende niet-geldige bepaling(en) zal/zullen worden vervangen door een andere, wel geldige bepaling die de door de niet geldige bepaling beoogde gevolgen zo dicht mogelijk, zal benaderen.

2.5 De toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van een klant of derde wordt door Stella uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.6 Bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden zijn niet van toepassing, indien en voor zover dwingend rechtelijke voorschriften zich daartegen verzetten. Indien een bepaling op deze grond onder omstandigheden nietig zou zijn geldt de voor Stella gunstigste regeling en blijven alle overige bepalingen onverkort van kracht. 

2.7 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

2.8 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze Algemene Voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 3 – Totstandkoming van het Contract en/of de overeenkomst 

3.1 Een opdracht, rechtsbetrekking of overeenkomst tussen Stella en klant of derde komt tot stand op het moment dat klant of derde schriftelijk een Contract sluit met Stella of een overeenkomst tekent voor het gebruik van de diensten van Stella. In geval van een reseller komt de overeenkomst tussen klant of derde tot stand nadat de klant akkoord is gegaan met de Algemene Voorwaarden van Stella en na activatie van de klant in het systeem door de reseller. 

3.2 Ten aanzien van de werkzaamheden waarvoor in verband met de aard en de omvang geen Contract en/of overeenkomst wordt gesloten en/of geen opdrachtbevestiging wordt verzonden, geldt de factuur als opdrachtbevestiging, welke wordt geacht de opdracht, rechtsbetrekking of overeenkomst juist en volledig weer te geven.

3.3 Een opdracht is slechts geldig indien akkoord is gegeven op de bevestiging van de opdracht door Stella of indien de opdracht onderdeel is van het gesloten Contract of de overeenkomst met Stella of indien de klant is ingeschreven in het systeem van Stella door eigen inschrijving of inschrijving door een daartoe bevoegde reseller. 

3.4 Alle opdrachten en/of gesloten Contracten en/of overeenkomsten gelden als uitsluitend aan Stella gegeven, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling was dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De werking van artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek, dat voor het laatstgenoemde geval een regeling geeft, en de werking van artikel 7:407 lid 2, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin aan twee of meer personen een opdracht is gegeven, wordt uitgesloten.

3.5 Offertes van Stella zijn steeds vrijblijvend. 

Artikel 4 – Omvang van de dienstverlening

4.1 Stella verhuurt on-line software (Software as a Service (SAAS)). 

4.2 De dienstverlening strekt zich uitsluitend tot het functioneren en onderhoud van de verhuurde software. De dienstverlening strekt zich expliciet niet uit tot het gebruik van de software en de kwaliteit van de ingevoerde gegevens, alsmede de ingevoerde data. Het wordt gebruikers dan ook aangeraden kopieën op te slaan van alle ingevoerde data in Stella. Stella kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enigerlei dataverlies.

4.3 Stella biedt geen ondersteuning inzake de ICT-infrastructuur, waaronder de snelheid van de internetverbinding en de gebruikte hard- en software, van de klant of derde. Elke verantwoordelijkheid hieromtrent wordt verlegd naar de klant of derde.

4.4 Stella maakt voor de hosting van de software gebruik van externe service providers. Stella hanteert de verantwoordelijkheidsbepalingen van de service providers inzake up-time en bereikbaarheid. Elke verantwoordelijkheid hieromtrent wordt verlegd naar de service provider.

4.5 Stella biedt technisch-inhoudelijke ondersteuning bij het gebruik van de software.

Artikel 5 – Klant

5.1 Van klant of derde wordt een redelijke medewerking verwacht tot het uitvoeren van de via Stella gesloten overeenkomst en/of het Contract. Indien gevraagd zal klant of derde Stella onder andere aanvullende gegevens verstrekken met betrekking tot het af te sluiten of afgesloten Contract.

5.2 Aanvragen voor dienstverlening via Stella worden geacht gedaan te worden door daartoe (statutair) bevoegde personen / vertegenwoordigers van de rechtspersoon.

5.3 Schade aan Stella of aan de met Stella samenwerkende partijen, voorkomend uit onder andere het opzettelijk verschaffen van onjuiste informatie, oneigenlijk gebruik of het wetens van te voren niet kunnen nakomen van een contractuele verplichting, kan op klant of derde worden verhaald. 

Artikel 6 – Annulering/wijziging van de opdracht 

6.1 Stella behoudt zich het recht voor opdrachten of Contracten zonder opgave van reden te weigeren.

6.2 Annulering of wijziging van het Contract door een klant of derde geeft Stella recht op vergoeding van gemaakte kosten, waaronder begrepen kosten voortvloeiende uit contractuele of andere verplichtingen jegens derden, een en ander schadevergoeding wegens winstderving. 

Artikel 7 – Prijzen

7.1 Overeengekomen prijzen zijn exclusief btw en heffingen, tenzij anders overeengekomen. 

7.2 Stella heeft het recht redelijke kostenstijgingen door te berekenen. Stella zal een klant of derde schriftelijk van deze doorberekening op de hoogte stellen. 

7.3 Stella is gerechtigd om – indien Stella dit noodzakelijk of wenselijk acht – voor de goede uitvoering van de haar verstrekte opdracht derden in te schakelen, waarvan de kosten aan een klant of derde zullen worden doorberekend.

Artikel 8 – Betalingsvoorwaarden

8.1 Alle abonnementsgelden worden per maand vooraf via automatisch incasso voldaan. Na ontvangst van de betaling door Stella, wordt het abonnement verlengd met een maand. Dit is een doorlopend proces. In specifieke contractuele overeenkomsten, kan het zijn dat betaling achteraf plaatsvindt. Verdere bepalingen hieromtrent zullen worden vastgelegd in de contractvoorwaarden.

8.2 Klant of derde doet uitdrukkelijk afstand van het recht op korting of schuldvergelijking. Indien de betaling niet op tijd heeft plaatsgevonden zal de database door Stella op ‘read-only’ wordt gezet. Klant of derde kan dan nog wel bij de administratie maar geen wijzigingen meer doorvoeren. De ‘read-only’ wordt opgeheven zodra klant of derde aan haar betalingsverplichtingen voldoet. In geval van misbruik van deze bepaling behoudt Stella zich het recht voor om de toegang tot het programma definitief te blokkeren of een aanvullende factuur te sturen voor niet betaalde facturen en/of administratiekosten. Voorts zal klant of derde van rechtswege en zonder dat sommatie of ingebrekestelling vereist is reeds voor het verstrijken van vermelde betalingstermijn jegens Stella in verzuim en gebreke zijn indien een klant of derde surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement verklaard wordt. 

8.3 De op de bank-/giro-afschriften aangegeven valuta-dag wordt als de dag van betaling aangemerkt. 

8.4 Elke nota of vordering wordt als een afzonderlijke vordering van Stella op klant of derde beschouwd.

8.5 Indien klant of derde niet binnen de in artikel 8.1 genoemde termijn betaalt, is een klant of derde door het enkele verloop van die termijn in verzuim, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. 

8.6 In alle gevallen waarin een klant of derde jegens Stella in verzuim is, is van rechtswege het gevolg: 

 1. Stella is gerechtigd de dienstverlening per direct te onderbreken of te beëindigen;  
 2. Over de hoofdsom dan wel een niet afgelost gedeelte van de hoofdsom is klant of derde vanaf de dag van het verzuim tot de dag der algehele voldoening aan Stella rente verschuldigd, te berekenen naar een rentevoet van 5% bovenop de rente van het promessedisconto van de Nederlandse bank NV ten dage van het intreden van het verzuim, op jaarbasis, doch per dag opeisbaar. 
 3. Klant of derde is aan Stella verschuldigd alle wissel- en protestkosten almede de incassokosten die door de niet of niet-tijdige betaling worden veroorzaakt, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke. De buitengerechtelijke incassokosten zijn door klant of derde verschuldigd zodra Stella voor het uitstaande bedrag de hulp van een gerechtsdeurwaarder of een jurist/advocaat heeft ingeschakeld. De incassokosten bedragen tenminste 20% op de hoofdsom vermeerderd met rente met een minimum van € 230,-. 

Artikel 9 – Levering van diensten 

9.1 De levering van diensten kan ineens of in gedeelten geschieden ter keuze van Stella. Waar hieronder wordt gesproken van levering is mede begrepen de gedeeltelijke levering. 

Artikel 10 – Duur van het Contract / de overeenkomst 

10.1 Stella hanteert voor klant of derde een contractperiode van 1 maand. Contracten worden volgens een abonnementsmodel stilzwijgend met een maand verlengd. Opzegging van het contract dient te geschieden via schriftelijke opzegging.

10.2 Voor specifieke omstandigheden kunnen contractvormen worden aangegaan met klant of derde. Bepalingen die dan van toepassing zijn worden in het Contract en/of de overeenkomst vermeld, alsmede aangevuld met de bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 11 – Overmacht

11.1 Indien Stella door een haar niet toe te rekenen blijvende tekortkoming niet aan haar verplichtingen kan voldoen, heeft zij het recht binnen redelijke termijn bij schriftelijke verklaring het Contract en/of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat Stella tot enige schadevergoeding – en ook vergoeding van eventueel genoten voordeel – jegens klant of derde is gehouden. 

11.2 Een niet aan Stella toe te rekenen tekortkoming wordt als blijvend aangemerkt indien de desbetreffende prestatie niet binnen een redelijke termijn na het intreden van de omstandigheden zal kunnen worden verricht. Deze redelijke termijn wordt geacht in ieder geval 14 dagen te bedragen. 

11.3 Indien de prestatie wel binnen een redelijke termijn kan worden verricht is de tekortkoming niet blijvend en kan noch Stella, noch klant of derde het Contract en/of de overeenkomst ontbinden. De verplichting van Stella tot prestatie wordt opgeschort zonder dat Stella  jegens klant of derde tot enige schade- of voordeel vergoeding gehouden is.

11.4 Stella, is steeds gerechtigd betaling te vorderen van de werkzaamheden c.q. verschotten welke ter uitoefening van het Contract en/of de overeenkomst zijn verricht c.q. verschuldigd zijn geworden voordat van de overmacht veroorzakende omstandigheden sprake was.

Artikel 12 – Geheimhouding & Privacy

12.1 Stella is gehouden aan de Wet bescherming Persoonsgegevens en de Europese Privacy- richtlijn. Stella zal de gegevensbestanden van klant of derde niet aan derden ter beschikking stellen tenzij klant of derde daarvoor expliciet zijn toestemming verleent of Stella daartoe wordt gedwongen krachtens een door bevoegde autoriteit gegeven last.

12.2 Klant of derde heeft altijd recht op inzage in de gegevens die Stella over klant of derde bezit. Dit kan uitsluitend schriftelijk worden opgevraagd. Stella is gerechtigd voor verstrekking van de gegevens redelijke kosten in rekening te brengen.


12.3 Bij beëindiging van het Contract en/of de overeenkomst verplicht Stella zich tot het volledig en blijvend verwijderen van alle door de klant of derde ingevoerde gegevens.

Artikel 13 – Intellectuele eigendom 

13.1 Het uitvoeren van de opdracht en/of het Contract en/of de overeenkomst door Stella houdt niet in de overdracht van de intellectuele eigendomsrechten van Stella die bij Stella rusten. Alle intellectuele eigendomsrechten van Stella  die ontstaan tijdens, of voortvloeien uit, de uitvoering van de werkzaamheden behoren toe aan Stella. 

13.2 Het is klant of derde uitdrukkelijk verboden om de producten waarin eigen intellectuele eigendomsrechten van Stella zijn vervat – waaronder in dit verband in elk geval, maar niet uitsluitend, begrepen: computerprogramma`s, systeemontwerpen, software, werkwijzen/functionaliteiten van het systeem, adviezen, (model)contracten, rapportages, werkwijzen, design en inrichting van de functionaliteiten van het systeem, templates, macro’s en andere geestesproducten – te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.

13.3 Het is klant of derde niet toegestaan om de in het tweede lid genoemde producten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stella aan derden ter hand te stellen, anders dan ter verkrijging van een deskundig oordeel omtrent de uitvoering van de werkzaamheden door Stella. Klant of derde zal in dat geval zijn verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan de door hem ingeschakelde derden.

13.4 Het is klant of derde of reseller niet toegestaan om een softwareaccount aan anderen dan aan eigen klanten te verstrekken. 

Artikel 14 – Kwaliteit van de diensten en/of software 

14.1 Klant of derde zal de afgeleverde diensten onmiddellijk na levering controleren op eenvoudig te constateren gebreken, voordat hij tot gebruik overgaat. Eenmaal in gebruik genomen diensten worden geacht te beantwoorden aan de overeenkomst, tenzij de dienst een niet op eenvoudige wijze te constateren onzichtbaar gebrek blijkt te hebben. 

14.2 Klachten over diensten geven nimmer het recht om betalingsverplichtingen op te schorten. 

14.3 Klant of derde dient klachten ter zake de geleverde diensten schriftelijk aan Stella mede te delen binnen 14 dagen nadat klant of derde het gebrek heeft ontdekt of had dienen te ontdekken. De klacht dient duidelijk en zo nauwkeurig mogelijk te worden beschreven. 

14.4 Indien niet anders overeengekomen vervalt voorts ieder recht van klant of derde jegens Stella, betrekking hebbend op de mededeling dat de dienst niet aan de overeenkomst en/of het Contract en/of opdrachtbevestiging voldoet, indien: 

– de hiervoor gestelde termijn voor mededeling niet in acht is genomen; 

– klant of derde geen/onvoldoende medewerking verleent binnen een redelijke termijn ter zake een onderzoek naar de gegrondheid van de klachten; 

– klant of derde zelf of een derde wijzigingen heeft aangebracht na de acceptatie van de levering van de dienst; 

– de klachten voor het eerst worden geuit nadat een periode van meer dan zes maanden sedert levering van de dienst is verstreken. 

14.5 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen zal Stella niet verplicht zijn de overeengekomen werkzaamheden voor of op een bepaald tijdstip te verrichten.

14.6 Termijnen zijn afhankelijk van de situatie. Stella stelt alles in werking om alle diensten zo spoedig mogelijk af te ronden. 

14.7 Stella zal met inachtneming van de tussen partijen schriftelijk overeengekomen periodes, en bij gebreke daarvan eens per week, een volledige back-up maken van de bij hem in bezit zijnde gegevens van Contractant. Stella zal de back-up bewaren gedurende een tussen partijen overeen te komen termijn, en bij gebreke van afspraken daaromtrent, gedurende de bij Stella gebruikelijke termijnen, zijnde een jaar. Stella zal de back-up zorgvuldig behandelen en bewaren als een goed huisvader.

Artikel 15 – Aansprakelijkheid en vrijwaringen 

 1. De aansprakelijkheid van Stella strekt zich uitsluitend uit tot de kwaliteit en het functioneren van de door Stella beschikbaar gestelde software.

 2. Stella is niet aansprakelijk voor de kwaliteit en/of correctheid van de ingevoerde gegevens en het gebruik van de software.

 3. Stella is niet aansprakelijk voor de kwaliteit en de conditie van de door klant of derde gebruikte hard- en software (pc, besturingssysteem, etc.) als ook de internetverbinding van de klant of derde.
 4. Bij de uitvoering van de werkzaamheden zal Stella alle redelijkerwijs van Stella te verwachten zorg en bekwaamheid aanwenden. Stella is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook doordat zij is uitgegaan van door klant of derde verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Stella kenbaar behoorde te zijn. 
 5. Stella is niet aansprakelijk voor alle door een klant of derde geleden directe of indirecte schade, gevolgschade daaronder begrepen, die verband houdt met een tekortkoming door Stella dan wel door Stella ingeschakelde personen in de uitvoering van de overeenkomst, tenzij er sprake is van opzet en/of grove schuld. 
 6. Indien Stella, met inachtneming van het voorgaande, aansprakelijk kan worden gehouden, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het verzekerd bedrag dat onder de (bedrijfs-)aansprakelijkheidsverzekering van Stella voor uitkering in aanmerking komt. Indien de schade niet door de verzekering wordt gedekt of de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal twee maal het factuurbedrag van de desbetreffende overeenkomst of twee maal het factuurbedrag van het totaal van de afgelopen 3 maanden, zulks te allen tijde met een maximum van €5000,-. 
 7. Indien klant of derde door Stella geleverde diensten doorverkoopt of uit (mede) door Stella geleverde diensten nieuwe zaken vormt en die doorverkoopt, is hij verplicht zich adequaat tegen het productaansprakelijkheidsrisico van artikel 6:185 BW te verzekeren. Op het eerste verzoek van Stella zal klant of derde aan Stella een kopie van de desbetreffende polis doen toekomen. 
 8. Klant of derde is gehouden om schade beperkende maatregelen te nemen. Stella heeft het recht om de schade ongedaan te maken en/of te beperken door herstel en/of verbetering van de uitgevoerde werkzaamheden. 
 9. Klant of derde vrijwaart Stella tegen alle aanspraken van derden, waarvoor Stella krachtens het voorgaande niet aansprakelijk is. 
 10. De bewijslast met betrekking tot enige beweerdelijke aansprakelijkheid van Stella berust bij klant of derde. Klant of derde aanvaardt deze bewijslast.
 11. Stella kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enigerlei dataverlies.
 12. Stella maakt voor de hosting van de software gebruik van externe service providers. Elke aansprakelijkheid hieromtrent wordt verlegd naar de betreffende service provider.

Artikel 16 – Ontbinding en annulering van de overeenkomst

16.1 In alle gevallen waarin Stella met een schriftelijke verklaring een overeenkomst en/of het Contract met klant of derde ontbindt, is klant of derde verplicht Stella alle schade, kosten en winstderving te vergoeden en reeds door Stella geleverde stukken en/of software aan Stella te retourneren. De zaken blijven voor risico van klant of derde totdat Stella deze heeft ontvangen en goedgekeurd. De verplichting tot vergoeding van schade en winstderving geldt niet indien Stella de overeenkomst en/of het Contract op grond van het bepaalde in artikel 11 wegens blijvende aan Stella niet toe te rekenen tekortkoming heeft ontbonden.  

Artikel 17 – Uitvoering werkzaamheden

17.1 Stella voert de werkzaamheden uit naar beste kunnen en met in achtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving. 

17.2 Stella bepaalt de wijze waarop de werkzaamheden worden uitgevoerd en door welke medewerker(s). 

17.3 Stella heeft het recht om werkzaamheden te laten verrichten door een door Stella aan te wijzen derde.

Artikel 18 – Opschortingsrecht 

18.1 Indien klant of derde niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting welke voor hem voortvloeit uit deze of enigen andere met Stella gesloten overeenkomst alsmede ingeval van faillissement of surseance van betaling of liquidatie van het bedrijf van klant of derde wordt  klant of derde geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Stella  het recht zonder enige ingebrekestelling en zonder rechtelijke tussenkomst de uitvoering van het Contract en/of de overeenkomst op te schorten, totdat aan die verplichting is voldaan. Ingeval Stella de uitvoering van het Contract en/of de overeenkomst opschort dan wel het Contract en/ of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbindt, is iedere vordering welke zij heeft of krijgt op een klant of derde dadelijk en ineens opeisbaar. 

18.2 Klant of derde is gehouden Stella onmiddellijk te informeren indien zich (één van de) in artikel 18.1 genoemde omstandigheden voordoe(t)(n), dan wel indien sprake is van overmacht op basis waarvan klant of derde zijn verplichtingen jegens Stella niet kan nakomen dan wel geen informatie kan verstrekken over feiten en omstandigheden die (mede) van invloed zijn op de beoordeling van een situatie waarover Stella advies zal geven.

Artikel 19 – Elektronische communicatie 

19.1 Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden kunnen Stella en klant of derde door middel van elektronische middelen met elkaar communiceren.

19.2 Stella en klant of derde zijn jegens elkaar niet aansprakelijk voor schade die eventueel voortvloeit bij één of ieder van hen ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen van communicatie, waaronder – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van niet-aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische communicatie, onderschepping of manipulatie van elektronische communicatie door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor verzending, ontvangst of verwerking van elektronische communicatie, overbrenging van virussen en het niet of niet goed functioneren van het telecommunicatienetwerk of andere voor elektronische communicatie benodigde middelen, behoudens voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld.

19.3 Zowel Stella als klant of derde zullen al hetgeen redelijkerwijs van ieder van hen verwacht mag worden doen of nalaten ter voorkoming van het optreden van voornoemde risico’s. 

19.4 De data-uittreksels uit de computersystemen van verzender leveren dwingend bewijs op van (de inhoud van) de door verzender verzonden elektronische communicatie tot het moment dat tegenbewijs is geleverd door de ontvanger. 

Artikel 20 – Bewijs

20.1 Ten aanzien van de geldelijke omvang van de wederkerige verplichtingen uit met Stella  gesloten overeenkomsten zijn – behoudens tegenbewijs met alle middelen – administratieve gegevens van Stella beslissend.

20.2 Behoudens tegenbewijs met alle middelen geldt tussen klant of derde en Stella de op de factuur en/of offerte vermelde informatie als juist.

Artikel 21 – Overige bepalingen

21.1  Indien Stella op locatie van klant of derde werkzaamheden verricht, draagt klant of derde zorg voor een geschikte werkplek, die voldoet aan de wettelijk gestelde Arbonormen en aan andere toepasselijke regelgeving met betrekking tot arbeidsomstandigheden. Klant of derde dient er voor zorg te dragen dat Stella in dat geval wordt voorzien van kantoorruimte en overige faciliteiten die naar het oordeel van Stella noodzakelijk of nuttig zijn om het Contract uit te voeren en die voldoen aan alle daaraan te stellen (wettelijke) vereisten. Met betrekking tot beschikbaar gestelde (computer)faciliteiten is klant of derde verplicht voor continuïteit zorg te dragen onder meer door middel van afdoende back-up, veiligheid en viruscontrole procedures. 

21.2 Klant of derde zal geen bij de uitvoering van de werkzaamheden betrokken medewerkers aannemen of benaderen om bij klant of derde, al dan niet tijdelijk, direct of indirect in dienst te treden, dan wel direct of indirect ten behoeve van klant of derde, al dan niet in loondienst, werkzaamheden te verrichten gedurende de looptijd van het Contract of enige verlenging daarvan en gedurende de 24 maanden daarna. 

21.3 Indien Stella haar onderneming in een andere rechtsvorm onderbrengt of sprake is van een fusie met een ander bedrijf blijven deze Algemene Voorwaarden van toepassing op de overeengekomen overeenkomsten en/of Contracten. 

Artikel 22 – Toepasselijk recht 

22.1 Op alle met Stella gesloten overeenkomsten of daaruit voortvloeiende verbintenissen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

Artikel 23 – Plaats van uitvoering 

23.1 De overeenkomsten worden geacht te zijn uitgevoerd in de plaats van vestiging van Stella, zijnde Rotterdam. 

Artikel 24 – Wijziging 

24.1 Stella is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde bepaling(en) treedt/treden in werking op de bij het wijzigingsbesluit aangegeven datum. Op de website van Stella zal na het moment van wijziging een nieuwe versie van de Algemene Voorwaarden te lezen en downloaden zijn.  

Artikel 25 – Inwerkingtreding

25.1 Deze Algemene Voorwaarden worden van kracht met ingang van 14-03-2014. 

Artikel 26 – Reparatieclausule nietigheden

26.1 Indien enige bepaling uit deze Algemene Voorwaarden of uit de onderliggende opdracht/overeenkomst geheel of ten dele nietig en/of niet geldig en/of niet afdwingbaar mocht zijn, dit ten gevolge van enig wettelijk voorschrift, rechterlijke uitspraak dan wel anderszins, dan zal dit geen enkel gevolg hebben voor de geldigheid van alle andere bepalingen van deze algemene voorwaarden of de onderliggende opdracht/overeenkomst.

26.2 Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden of de onderliggende opdracht/overeenkomst niet geldig mocht zijn om een reden als bedoeld in het vorige lid, maar wel geldig zou zijn indien deze een beperktere omvang of strekking zou hebben, dan zal deze bepaling -vooreerst- automatisch gelden met de meest verstrekkende of omvangrijkste beperktere omvang of strekking waarmee of waarin zij wel geldig is. 

26.3 Onverminderd het bepaalde in lid 2 kunnen partijen desgewenst in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen. Daarbij zal zoveel mogelijk aangesloten worden bij het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen.